En medarbetarundersökning som visar hur ni kan få ut mer av er potential

Medarbetarna är vår största tillgång och investering! Frågan är, hur mycket av medarbetarnas och lagets potential som är frigjord och var begränsningarna finns?

Konkret index som fokuserar på prestation

Med BPI, BETA Performance Index, får du ett tydligt svar på var begränsningarna finns i företaget, både vad gäller ledarskap, team och individ. BETA har tillsammans med delägaren Bengt Baron tagit fram BETA Performance Index, ett konkret index som fokuserar på prestation. Förutom resultat på ledarskapet, team och individ så får du även att se vilka frågor som driver engagemanget i företaget, samt vad som präglar kulturen. BPI är ett verktyg där ni på ett snabbt, enkelt och tydligt sätt får en bra bild av er organisations styrkor och svagheter.

BETA Performance Index utvecklades under tre års tid i nära samarbete med delägaren Bengt Baron, framgångsrik ledare inom näringslivet och före detta elitsimmare. Bengt saknande ett tydligt och enkelt verktyg för att få relevanta nyckeltal på hur humankapitalet utvecklades i företaget.

Medarbetarundersökning
BETA Performance Index

Snabbt, enkelt och tydligt

BETA Performance Index är Snabbt, med det menar vi att det är en kort tid mellan mättillfället och återkopplingen av mätningen, max 21 dagar. Enkelt, att det är lätt att omsätta mätresultatet i praktisk handling. Tydligt, att det ger en tydlig bild av utvecklingsbehoven i organisationen.

BETA Performance Index mäter ledarskapet, lagets prestationsmiljö och individens personliga ledarskap inom företaget. Dessutom mäter den hur medarbetarna upplever kulturen, vad man önskar mer av i den framtida kulturen samt vad var och en behöver för att kunna prestera och må bra. Totalt omfattar mätningen 105 frågor.

Under varje del i ledarskapet, lagets prestationsmiljö och det personliga ledarskapet finns ett antal faktorer. Under varje faktor finns 5-6 frågor (se rubrik exempel på frågeställningar).

Frigöra potential

Hos varje team och individ finns en stor potential, men den begränsas ofta av mindre bra ledarskap, mindre bra prestationsmiljö och ett begränsat personligt ledarskap. BETA Performance Index tar fasta på det och mäter hur stora begränsningar som finns i ditt företag. Genom att arbeta med begränsningarna frigörs också potential och därmed möjligheten att göra ett bättre resultat.

Lagets potential
Implementera resultat

Från mätresultat till praktisk handling (implementering)

BETA Performance Index skiljer sig från andra medarbetarundersökningar genom att endast fokusera på beteenden som ledaren, teamet eller den enskilde individen själva kan påverka. Det gör att det är lätt att arbeta med resultatet för varje ledare, team och individ.

Medarbetarundersökningens olika delar

Ledarskap

Ledarskap – Utvecklande ledarskap

Ledarskapsdelen utgår från det Utvecklande ledarskapet som definieras genom fem faktorer, Trovärdig, Inspirerar, Utmanar, Coachar och Omtanke. Dessa faktorer utgör indexet för ledarskapet. Utöver detta mäter vi graden av kontrollerande ledarskap och graden av låt gå ledarskap.

team

Team  – Prestationsmiljön

Mäter centrala faktorer i varje teams prestationsmiljö, dessa faktorer är: Mål, Värderingar, Kommunikation, Laganda, Roller och Uppföljning/Utveckling. Är inte dessa faktorer på plats kommer teamet inte att kunna få ut sin fulla potential.

team

Individ – Personligt ledarskap

Mäter viktiga faktorer avseende hur väl varje individ är rustad att leda sig själv. De första två faktorerna Vill och Styrkor handlar om självkännedom, hur varje individ förstår sina drivkrafter samt sina styrkor utifrån sin personlighet. Tre faktorer mäter det vi kallar inre effektivitet, dessa faktorer är Effektivitet, Fysiologi och Mental styrka. Den sista faktorn mäter yttre effektivitet via faktorn Relationer.

Kulturen

Kultur och Prestationsmiljö

I mätningen får medarbetarna svara på vad som präglar kulturen idag genom att välja mellan ett antal ord. Respondenterna får utifrån samma förutsättningar beskriva vad de vill se mer av i den framtida kulturen. Slutligen får man svara på sin egen prestationsmiljö, vad man främst behöver för att kunna prestera och trivas. Detta är ett värdefullt komplement till mätningen av de tre andra dimensionerna ledarskap, team och individ.

Så här går medarbetarundersökningen till

Undersökningen

Digital enkät som skickas ut via e-mail. BPI består av 105 frågor, ca 20 minuter att besvara. BETA Performance Indicator 21 frågor cirka 5 minuter att besvara. 21 dagar från mätning till resultat.

Rapportering

Nyckeltal för totalindex samt index för ledarskap, team och individ. Ni ser vad som präglar kulturen idag och vad medarbetarna vill se mer av i den framtida kulturen. Analys av styrkor och svagheter och vilka frågor som driver engagemang.

Kontakta oss

Skicka gärna ett meddelande/mail så återkommer vi så fort som möjligt.

Inte läsbar? Byt text. captcha txt