Skip to content

Medarbetarundersökningar

Agerbara insikter

Vår unika förmåga att mäta och analysera kultur och beteenden inom ledarskap, team och individnivå ger er möjligheten att driva prestationerna till nya höjder.

Våra medarbetarundersökningar erbjuder aktuella och agerbara insikter specifika för er organisation.

Vi strävar efter att skapa en grund för utveckling, där ni kan skapa de optimala förutsättningarna för framgång.

Engagerande arbetsmiljö

Genom att välja våra tjänster satsar ni på en engagerad och produktiv arbetsmiljö.

Vår breda portfölj av medarbetarundersökningar ger er möjlighet att identifiera drivkrafterna bakom er organisations framsteg och samtidigt finna områden för förbättring.

Forma en lysande framtid för ert företag genom att dra nytta av våra insiktsfulla verktyg och förvandla era mål till verklighet.

Vilken medarbetarundersökning passar er?

Hur går mätningen till?

Vi skickar ut mätningen digitalt, frågorna är enkla med förvalda alternativ. Frågorna är utformade för att fånga upp beteenden, eftersom det är något som går att förändra. Mätningarna tar mellan 5-20 min att svara på.

En bra svarsfrekvens är en förutsättning för en bra analys och vårt snitt är 93%

Varje ledare får en tydlig onepager på resultatet i sitt team. Ledarnas ledare får även en sammanställning över samtliga team och således en överblick över hela organisationen.

Flow

Flow-1Flow-1
Flow-2Flow-2

Rapporter

Se alla rapporter på respektive team och få en överblick av hela organisationen.
Flow-4Flow-4

Dokumentation

Dokumentera ert utvecklingsarbete, implementationer, medarbetarsamtal, feedback etc.
Flow-3Flow-3

Statistik

Skapa projekt för att se statistik över hur arbetet går och vem som gjort vad
Flow-5Flow-5

Fokusområden

Dokumentera och följ upp dina fokusområden

Intresserad? Kontakta oss om du vill veta mera

FAQ

En medarbetarundersökning är en metod för att mäta och utvärdera medarbetarnas upplevelser och åsikter om arbetsmiljön, ledarskapet och företagskulturen. Genom att samla in data och feedback från medarbetarna kan organisationen identifiera styrkor, svagheter och områden som behöver förbättras.

Medarbetarundersökningar är viktiga eftersom de ger insikt i medarbetarnas engagemang, trivsel och arbetsmiljö. Genom att förstå medarbetarnas behov och åsikter kan organisationen vidta åtgärder för att förbättra arbetskulturen, öka produktiviteten och främja en positiv arbetsplats.

En medarbetarundersökning kan ge flera fördelar. Den kan hjälpa till att identifiera problemområden, stärka kommunikationen mellan ledning och medarbetare, förbättra medarbetarnas arbetsengagemang och skapa en mer produktiv och trivsam arbetsmiljö. Dessutom kan det bidra till att behålla talangfulla medarbetare och attrahera nya.

En medarbetarundersökning kan genomföras genom att använda en kombination av enkäter, frågeformulär och intervjuer. Datainsamlingen kan vara anonym för att uppmuntra medarbetarna att vara ärliga och öppna i sina svar. Resultaten analyseras sedan för att dra slutsatser och utforma åtgärdsplaner för förbättring.

Det finns ingen fastställd regel för hur ofta en medarbetarundersökning bör genomföras, men det är bra att ha regelbundna intervall för att följa upp förändringar och mäta framsteg. Vanligtvis genomförs undersökningen årligen eller vartannat år, men det kan variera beroende på organisationens behov och storlek.

Anonymitet är viktig för att uppmuntra ärliga och opartiska svar från medarbetarna. För att säkerställa anonymitet kan man använda en tredjepartsleverantör för att hantera datainsamlingen och rapporteringen. Det är också viktigt att kommunicera tydligt till medarbetarna att deras svar kommer att behandlas konfidentiellt och inte kommer att vara spårbara till enskilda individer.

För att maximera deltagandet bör man kommunicera syftet med undersökningen tydligt och betona att medarbetarnas åsikter är viktiga. Genom att skapa enkla och användarvänliga enkäter och erbjuda olika kanaler för att svara (t.ex. online, pappersformulär) kan man öka tillgängligheten och engagemanget. Att dela resultaten och visa att åtgärder vidtas baserat på feedbacken kan också öka framtida deltagande.

Åtgärder baserade på resultaten från en medarbetarundersökning kan inkludera att adressera specifika problemområden, förbättra kommunikationen och ledarskapet, erbjuda utbildning och utveckling, implementera förändringar i arbetsmiljön eller belöningsprogram. Det är viktigt att åtgärderna är konkreta, realistiska och följs upp för att se till att förbättringar genomförs.

För att använda resultaten på bästa sätt bör organisationen analysera och utvärdera data noggrant. Genom att identifiera trender och mönster kan man prioritera och implementera åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och medarbetarnas upplevelse. Det är också viktigt att kommunicera resultaten till medarbetarna och involvera dem i förbättringsprocessen för att skapa ägarskap och engagemang.

Kontakta oss