Skip to content

BPI Base

Ger dig insikter om nuläge och förflyttning

BPI Base är vad vi brukar kalla vår grundmätning, eller den stora mätningen.

Här får du ett omfattande resultat med tydliga insikter om ert ledarskap, teamens prestationsmiljö, personliga ledarskapet, kulturen idag och imorgon samt engagemang, nöjdhet och eNPS. 

Ni får ut enskilda resultat på respektive team och kan även ta ut en rapport på organisationsnivå. Rapporterna kan ni sedan enkelt jämföra mot vår benchmark eller med er egna utveckling.

Vad mäter vi i medarbetarundersökningen BPI Base?

Vi mäter det utvecklande ledarskapet och det inkluderar fem faktorer. Vi mäter dessutom kontrollerat och låt-gå ledarskap.

Ledarskapet är otroligt viktigt för att utveckla medarbetarna och bidra till en sund arbetsmiljö. Det finns en stark koppling mellan ett bra utvecklande ledarskap och företagets resultat. 

Vi mäter faktorer som är viktiga för att få ett högpresterande team. Däribland arbetsprestationen och effektiviteten hos teamet som helhet. Det inkluderar saker som samarbete, värderingar,  kommunikationsklimat, roller och målsättningar.

Detta område mäter hur medarbetarna själva tar ansvar för sitt självledarskap i sitt arbete. Det inkluderar egenskaper som självkännedom, inre- och yttre effektivitet, mental styrka och relationer.

Detta är en mått på hur lojala och engagerade medarbetarna är och om de skulle rekommendera arbetsgivaren till andra människor.

Vi analyserar den befintliga arbetskulturen och hur den påverkar medarbetarna och deras arbetsprestation.

Här mäter vi vilken typ av arbetskultur medarbetarna önskar i framtiden.

Vi mäter engagemanget hos medarbetarna. Engagemanget kan handla om hur motiverade och involverade medarbetarna känner sig i sitt arbete och i organisationen som helhet.

Vi mäter nöjdheten hos medarbetarna. Nöjdheten kan handla om arbetsuppgifter, arbetsmiljö, arbetsrelationer och förmåner som helhet.

Vad mäter vi i medarbetarundersökningen BPI Base?

Vi mäter det utvecklande ledarskapet och det inkluderar fem faktorer. Vi mäter dessutom kontrollerat och låt-gå ledarskap.

Ledarskapet är otroligt viktigt för att utveckla medarbetarna och bidra till en sund arbetsmiljö. Det finns en stark koppling mellan ett bra utvecklande ledarskap och företagets resultat. 

Vi mäter faktorer som är viktiga för att få ett högpresterande team. Däribland arbetsprestationen och effektiviteten hos teamet som helhet. Det inkluderar saker som samarbete, värderingar,  kommunikationsklimat, roller och målsättningar.

Detta område mäter hur medarbetarna själva tar ansvar för sitt självledarskap i sitt arbete. Det inkluderar egenskaper som självkännedom, inre- och yttre effektivitet, mental styrka och relationer.

Detta är en mått på hur lojala och engagerade medarbetarna är och om de skulle rekommendera arbetsgivaren till andra människor.

Vi analyserar den befintliga arbetskulturen och hur den påverkar medarbetarna och deras arbetsprestation.

Här mäter vi vilken typ av arbetskultur medarbetarna önskar i framtiden.

Vi mäter engagemanget hos medarbetarna. Engagemanget kan handla om hur motiverade och involverade medarbetarna känner sig i sitt arbete och i organisationen som helhet.

Vi mäter nöjdheten hos medarbetarna. Nöjdheten kan handla om arbetsuppgifter, arbetsmiljö, arbetsrelationer och förmåner som helhet.

Hur går mätningen till?

1. Samla in & Informera

Vi samlar in uppgifter om organisationsstrukturen och ansvarig skickar ut information till teamet som ska svara på medarbetarundersökningen.

2. Skicka ut

Vi skickar ut undersökningen till vald målgrupp. Frågorna är enkla med förvalda alternativ och utformade för att fånga upp beteenden. 

3. Analysera

Vi sammanställer, analyserar och skapar välutformade rekommendationer. En bra svarsfrekvens är en förutsättning för en bra analys och vårt snitt är 93%.

4. Presentera

Vi presenterar resultat och slutsatser för er. Varje ledare får en tydlig onepager på resultatet på sitt team. Ledarnas ledare får även en sammanställning över samtliga team och således en överblick över hela organisationen.

Start till nuläge

0 dagar

På endast 21 dagar har du svar på ert nuläge

Tillväxtökning

0 %
Våra kunder har i genomsnitt en tillväxtökning på 12%

Renewals

0 %

Det är ett uppskattat verktyg, 95% återkommande kunder

Våra medarbetarundersökningar

Intresserad? Kontakta oss om du vill veta mera

FAQ

Våra rekommendationer gällande BPI Base är att de görs en gång per år. För oss är det viktigt att man inte bara mäter utan också tar sig tid att jobba med resultatet för att skapa utveckling. 

När vi presenterar resultatet för er så får ni också rekommendationer kring vilka områden vi föreslår att ni bör prioritera och fokusera på i ert framtida arbete med resultatet. 

Det gör vi med hjälp av vår Implementeringsprocess. Vi sätter mätningen i spel genom att träna ledarna på hur de ska återkoppla resultatet i sina respektive team och därefter få saker att hända. 

Absolut, med vår mätning BPI Focus så väljer ni ut ett färre antal frågor utifrån de områden ni vill fokusera på. Mätningen går snabbt att besvara och med hjälp av resultatet kan ni arbeta mer fokuserat mot ett tydligare uppsatt mål. 

Kontakta oss