Skip to content

BPI Indicator

När du behöver en check på vägen

BPI Indicator är mätningen som är en enkel men viktig avstämning på vägen.

Vi mäter helheten som i grundmätningen BPI Base, men bara med en fråga per faktor. Frågorna är noga utvalda för att ge ett representativt resultat och en tydlig insikt i hur statusen på företaget ser ut i dagsläget.

Mätningen ger er koll på ledarskap, teamens prestationsmiljö, personliga ledarskapet, kulturen idag och imorgon, engagemang, nöjdhet och eNPS. 

Ni får ut enskilda resultat på respektive team och kan även ta ut en rapport på organisationsnivå för att får en överblick över hela företaget.

Vad mäter vi i medarbetarundersökningen BPI Indicator?

Vi mäter det utvecklande ledarskapet och det inkluderar fem faktorer. Vi mäter dessutom kontrollerat och låt-gå ledarskap.

Ledarskapet är otroligt viktigt för att utveckla medarbetarna och bidra till en sund arbetsmiljö. Det finns en stark koppling mellan ett bra utvecklande ledarskap och företagets resultat. 

Vi mäter faktorer som är viktiga för att få ett högpresterande team. Däribland arbetsprestationen och effektiviteten hos teamet som helhet. Det inkluderar saker som samarbete, värderingar,  kommunikationsklimat, roller och målsättningar.

Detta område mäter hur medarbetarna själva tar ansvar för sitt självledarskap i sitt arbete. Det inkluderar egenskaper som självkännedom, inre- och yttre effektivitet, mental styrka och relationer.

Detta är en mått på hur lojala och engagerade medarbetarna är och om de skulle rekommendera arbetsgivaren till andra människor.

Vi analyserar den befintliga arbetskulturen och hur den påverkar medarbetarna och deras arbetsprestation.

Här mäter vi vilken typ av arbetskultur medarbetarna önskar i framtiden.

Vi mäter engagemanget hos medarbetarna. Engagemanget kan handla om hur motiverade och involverade medarbetarna känner sig i sitt arbete och i organisationen som helhet.

Vi mäter nöjdheten hos medarbetarna. Nöjdheten kan handla om arbetsuppgifter, arbetsmiljö, arbetsrelationer och förmåner som helhet.

Vad mäter vi i medarbetarundersökningen BPI Indicator?

Vi mäter det utvecklande ledarskapet och det inkluderar fem faktorer. Vi mäter dessutom kontrollerat och låt-gå ledarskap.

Ledarskapet är otroligt viktigt för att utveckla medarbetarna och bidra till en sund arbetsmiljö. Det finns en stark koppling mellan ett bra utvecklande ledarskap och företagets resultat. 

Vi mäter faktorer som är viktiga för att få ett högpresterande team. Däribland arbetsprestationen och effektiviteten hos teamet som helhet. Det inkluderar saker som samarbete, värderingar,  kommunikationsklimat, roller och målsättningar.

Detta område mäter hur medarbetarna själva tar ansvar för sitt självledarskap i sitt arbete. Det inkluderar egenskaper som självkännedom, inre- och yttre effektivitet, mental styrka och relationer.

Detta är en mått på hur lojala och engagerade medarbetarna är och om de skulle rekommendera arbetsgivaren till andra människor.

Vi analyserar den befintliga arbetskulturen och hur den påverkar medarbetarna och deras arbetsprestation.

Här mäter vi vilken typ av arbetskultur medarbetarna önskar i framtiden.

Vi mäter engagemanget hos medarbetarna. Engagemanget kan handla om hur motiverade och involverade medarbetarna känner sig i sitt arbete och i organisationen som helhet.

Vi mäter nöjdheten hos medarbetarna. Nöjdheten kan handla om arbetsuppgifter, arbetsmiljö, arbetsrelationer och förmåner som helhet.

Hur går mätningen till?

1. Samla in & Informera

Vi samlar in uppgifter om organisationsstrukturen och ansvarig skickar ut information till teamet som ska svara på medarbetarundersökningen.

2. Skicka ut

Vi skickar ut undersökningen till vald målgrupp. Frågorna är enkla med förvalda alternativ och utformade för att fånga upp beteenden. 

3. Analysera

Vi sammanställer, analyserar och skapar välutformade rekommendationer. En bra svarsfrekvens är en förutsättning för en bra analys och vårt snitt är 93%.

4. Presentera

Vi presenterar resultat och slutsatser för er. Varje ledare får en tydlig onepager på resultatet på sitt team. Ledarnas ledare får även en sammanställning över samtliga team och således en överblick över hela organisationen.

Start till nuläge

0 dagar

På endast 21 dagar har du svar på ert nuläge

Tillväxtökning

0 %
Våra kunder har i genomsnitt en tillväxtökning på 12%

Renewals

0 %

Det är ett uppskattat verktyg, 95% återkommande kunder

Våra medarbetarundersökningar

Intresserad? Kontakta oss om du vill veta mera

FAQ

Våra rekommendationer gällande BPI Indicator är att den görs mellan era stora BPI Base mätningar för att ge er en indikator på om ni är på rätt väg i er utveckling.

Det gör vi med hjälp av vår Implementeringsprocess. Vi sätter mätningen i spel genom att träna ledarna på hur de ska återkoppla resultatet i sina respektive team och därefter få saker att hända.

BPI Base är vår största, mest omfattande mätning där ni får gedigen inblick i organisationen och alla dess delar. 

BPI Indicator är våran mellan-mätning som ger er övergripande men inte lika omfattande insikter i organisationen. Den fungerar som en indikator för att se om ni är på rätt väg eller inte. 

BPI Focus är anpassad efter era fokusområden och går snabbt att besvara. Den är till för att mäta ofta och arbeta mer fokuserat mot ett tydligt uppsatt mål. 

Kontakta oss