BETA tillhandahåller ett väldigt generöst paket med bra processer och strukturer för dessa medarbetarsamtal men många ledare och medarbetare upplevde initialt att de tog ganska lång tid. Vi har numera hittat ett riktigt bra format som passar vår organisation.

BETA Performance Index (BPI), värdegrundsarbete, ”Lagdialogen”, BPI Klubben, BPI Dialogue, medarbetarsamtal och ledningsgruppsutveckling. Samarbetet mellan BETA Team Performance och ClearOn AB är onekligen omfattande och ambitiöst. Och allt började med ett säljsamtal i januari 2016.

ClearOn AB, som fram till 2015 hette Kuponginlösen, samarbetar med cirka 6 000 butiker och hant-erar kuponger, presentkort, betalningar och värdeavier för 5 miljarder kronor årligen. I allt de gör så hanterar ClearOn ett stort antal transaktioner. De är ett betalningsinstitut med Finansinspektionens tillstånd att tillhanda betaltjänster. Företaget har 70 anställda och firade 50-årsjubileum förra året.

– Vi blev tidigt imponerade av konceptet BETA kunde erbjuda. Tydliga processer och framförallt så är det mätbart. Det var några av anledningarna till att vi tidigt bestämde oss för att använda hela verktygslådan, berättar Pontus Ellefsson, VD på ClearOn.

ClearOn började använda BPI Dialogue, ett verktyg för medarbetarsamtal för att coacha och utveckla medarbetare och ledare, för tre år sedan. BPI Dialogue genomförs en gång per år under första kvartalet med en uppföljning ett halvår senare. Ett tillfälle då resultat-, kompetens- och utvecklingsmål kopplade till företagets eller det egna teamets mål följs upp. Samtliga anställda har haft BPI Dialogue samtal som genomförs av tio särskilt utsedda ledare på företaget.

– BETA tillhandahåller ett väldigt generöst paket med bra processer och strukturer för dessa medarbetarsamtal men många ledare och medarbetare upplevde initialt att de tog ganska lång tid. Vi har numera hittat ett riktigt bra format som passar vår organisation. Ett medarbetarsamtal tar idag cirka två timmar att genomföra och det känns optimalt, säger Pontus.

Företaget börjar även se tydliga värdeskapande effekter av arbetet. Vid BPI mätningen i mars uppvisade BPI nyckeltalen en av de största mätbara positiva förändringarna man hade sett på BETA Team Performance.

– Vårt arbete har verkligen börjat ge de önskade förändringarna och resultaten. Mätningen i mars gav oss ett kvitto på detta från medarbetarna och det var väldigt trevligt att få. Vår BPI Index är numera grönt inom 2 av 3 delområden, säger Pontus.

Samtidigt som arbetet med BPI-Dialogue har pågått sågs behovet av att lyfta företagsledningens arbete. Syftet var att ledningen skulle bli bättre på att jobba tillsammans med strategiska frågor med målsättningen att utveckla verksamheten och företaget. Tillsammans med BETA planerades fem träningstillfällen som vardera omfattar en halv eller heldag. Med start i januari 2019 skulle ett träningstillfälle sedan genomföras med hela företagsledningen ungefär en gång per månad.

– 22 januari hade vi vårt första träningstillfälle där fokus låg på vilken väg ClearOn skall ta i framtiden. Vi pratade om ledningens roller och arbetsformer, önskade beteendeförändringar och utvecklingsmål. Vi fastställde tydliga spelregler för ledningen och kom överens om syfte och mål med vad vi vill uppnå med detta arbete. Det var väldigt uppskattat av alla, berättar Pontus.

Träningstillfällena har sedan avlöst varandra. I februari diskuterades utvecklingsbehovet på företaget utifrån ett konstaterat nuläge och ett framtida önskat läge. Under tillfället i mars reflekterade gruppen kring de egna och lagets styrkor och svagheter. Hur kan teamets verkliga potential mer effektivt tas tillvara i ledningsgruppsarbetet? Mötet gav värdefulla insikter för att bättre förstå varandra och gruppens möjligheter.

Mötet i april fokuserade på kommunikationsklimatet i gruppen där gemensam feedback var huvudtemat. Hur ger och tar man emot feedback? Vilka utmaningar står gruppen inför för att bli bättre på att ge konstruktiv feedback?

Det sista träningstillfället arrangerades i maj. Utifrån den senast genomförda BPI-mätningen reflekterade gruppen återigen över sina styrkor och svagheter. Vidare diskuterades den framtida planen för hur resultaten av arbetet så här långt bäst skulle implementeras och komma den övriga organisationen till nytta.

– Under våren tog vi även ett omtag avseende formerna för våra ledningsgruppsmöten. Vi strukturerade om agendan och lyckades korta våra möten från sex till tre timmar. Varje möte avslutas numera med 15 minuter där mötets genomförande diskuteras och följs upp. Idag tar vi bättre tillvara allas individuella kunskaper och erfarenheter och vi får mer gjort på halva tiden, konstaterar Pontus.

– Vi har precis avslutat företagets bästa kvartal sedan starten för drygt 50 år sedan. Vi presterar väldigt bra just nu och allt och alla inom företaget har en del i denna framgång och i det samman-hanget har BETA Team Performance spelat en väldigt viktig roll. Deras arbete har aktivt bidragit till att alla medarbetare och ledare är mer stimulerade i det dagliga arbetet och känner större delaktighet i företaget och dess utveckling, avslutar Pontus.

clearon_case
pontus3-min
Pontus Ellefsson, VD

Related Works